Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

REKRUTACJA

 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TANOWIE

 

 

  1. 04.03.2022 do 11.03.2022 r. - Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania w naszym przedszkolu,
  2. 14.03.2022 do 25.03.2022 r. (dotyczy nowych dzieci) - Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
  3. 31.03.2022 o godz. 1300 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 31.03.2022 do 04.04.2022 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczeniabrak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu
  5. 05.04.2022 o godz.1300 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

 

Informacja w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 


Dnia 14 marca 2022 r.  o godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

 

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

 

https://rekrutacja-przedszkole.ug.police.pl

 

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź  dowolne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

 

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych w celu dopełnienia następujących czynności:

 

- 4 marca 2022 r. od godziny 8.00 – 11 marca 2022 r. do godziny 15.00 złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,

  • 14 marca 2022 r.  od godziny 8:00 – 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z wymaganymi załącznikami.


Uwaga!

 

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko obecnie już uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami. 


W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.


Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r.


W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku/deklaracji oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie placówki wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

 


Uwaga!


Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez przedszkole wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji
, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.


Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy e-PUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich kontaktów zdalnych z administracją.


W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Police.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także  udział  dzieci, które na dzień 01.09.2022 r. będą miały ukończone  2,5- roku (urodzone w I kwartale 2020 roku)  oraz dzieci zamieszkałe poza Gminą Police.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola przysługuje jednak dzieciom 3- letnim (i starszym) oraz mieszkańcom Gminy Police.

 

Warunkiem przyjęcia dzieci 2,5 letnich oraz zamieszkałych poza Gminą Police  jest posiadanie przez dane przedszkole wolnych miejsc.

 


W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Burmistrz Polic wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Police, który przyjmie dziecko.

 

Data dodania: 2017-01-12 21:25:32
Data edycji: 2022-03-01 13:28:20
Ilość wyświetleń: 1985

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

Robert Fulghum

Partnerzy

BIP
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej